تبلیغات
۩ مرجع انواع تصاویر متحرک ۩ - تصاویر متنی با موضوع نقشه ها
۩ مرجع انواع تصاویر متحرک ۩
همش واسه شماست عزیز دلم
مرتبه
تاریخ : جمعه 22 آذر 1392
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
      . _..::__: ,-"-"._    |7    ,   _,.__
  _.___ _ _<_>`!(._`.`-.  /     _._   `_ ,_/ ' '-._.---.-.__
>.{   " " `-==,',._\{ \ / {)   / _ ">_,-' `        mt-2_
 \_.:--.    `._ )`^-. "'    , [_/(            __,/-'
 '"'   \     "  _L    oD_,--'        )   /. (|
     |      ,'     _)_.\\._<> 6       _,' / '
     `.     /      [_/_'` `"(        <'} )
      \\  .-. )      /  `-'"..' `:.#     _) '
  `    \ ( `(      /     `:\ > \ ,-^. /' '
       `._,  ""     |      \`'  \|  ?_) {\
         `=.---.    `._._    ,'   "` |' ,- '.
          |  `-._     |   /     `:`<_|h--._
          (    >    .   | ,     `=.__.`-'\
          `.   /     |   |{|       ,-.,\   .
           |  ,'      \  / `'      ,"   \
           | /       |_'        | __ /
           | |                 '-' `-'  \.
           |/                     "  /
           \.                       '

           ,/      ______._.--._ _..---.---------._
   ,-----"-..?----_/ )   __,-'"       "         (
-.._(         `-----'                    `-
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
    _,--',  _._.--._____                    
 .--.--';_'-.', ";_   _.,-'                    
.'--'. _.'  {`'-;_ .-.>.' 
   '-:_   ) / `' '=. 
    ) >   {_/,   /~) 
    |/        `^ .'_,__ .: Darwin <* / | \ .-./ |. : :, / '-._/ \_ / ' \ .' *: Brisbane .-' ; | | \ / | / Perth \* __.--._ / \ _.' \:. | >__,-' \_/*_.-' Melbourne :--, '/___________ / | | | ,' ,' \/',_ __ ,'__/ | ',| "'-,,,,,,, ,/ _|', | | \ | | |', \ | \ |__| | ', ', | \ / | ', ,_"""""---'-_,'______\ / | ',,_-'" | | ', |_________| | / | / ',,'""""| |__ | ,____/ | _| / |___ / '\___| ,'_,'|_,-,_______| | / , '/ \,' _', _/ ,, ,',| | \ | '" ,' \ / |_ , | \|||| ,' | ,'| _"" |,' ' ,' ', | ||||| __ ,' _|_ ,' | |""---/ ' ,"""','"""""" | / \"""| / |_____|_ __''" \ | | | / """""" | \ / \ / | | / \--' | / | \__ _|__ | | |__ | ',,,| | |____| / | / _| ,,'_ | |__________|___,' ,,' / \ ---' \,/ ,' \ | ,,,' \_/ | |_,'' |/ | | []_| \___' / \ __,' \_____/. _.----~~~~~~~7 / ~-..-~~--..--. .'.'.' `. .~ \ .' `. . ( \ '. ) `. ' ( ~-. \ ~-~~7 `. __.._ .' ~-.--~~ ~--. / ; .-~ ( .~ `. .' ; ; `. ` _ ) ) / ) ( _.-' .-' .' `. ( ) / 7 _; < _/ \ / ~ \ / `. __..-' ~,-.^._ _ .' `-. ,' ; /`-. ,----' `-. _ ,-.,' ` _.' `--' `-' '-' ; : o ; __,-. ,' o Mazar-i-Sharif ;_,-',.__'--. : Herat ,--``` `--' : ; : : ; : ( ; `-. * ,' ; Kabul : .' .-._,' .' `. _.' .__; `._ o ; `. Kandahar : ,------------------------. `. ,..__,---._; | AFGHANISTAN | `-.__ : | Capital: Kabul | `.--.____; Gr | Pop: 28,150,000 (2009) | | Area: 251,772 sq.mi. | | (652,086 sq.km.) | `------------------------'_ _ /~ ~-, _..__/~`-. _ | `, / ~ ~-~---. /~-.~--._--. \ ~-' ~~ `-, _ } -.___.-~~; \ | ~-, /' \ ./ \ ) ; \ `-, ~~~\ \_, ~-, ~\ ,-._ ) ~\ `-._~ \_ .-----> o Sarajevo \, \_ / _ | ~\, / /\/~\_.--' | / \, \ / /~\ | ~/. | ~ / ~-, \ / _| _/~~ / `--~-, / / `-. ~-, / \.__ ; / ~\j~~. .-+ ._/V\ / \/ \/ /__ ) "-+._ ." \ ( B R A S I L ) \ / \__ ( >_ ) \_. / < S.Paulo / \ * _/ > º / / < / "^./

طبقه بندی: تصاویر متنی، 
برچسب ها: تصاویر متنی، تصاویر متنی نقشه ها،
ارسال توسط آدم
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ