تبلیغات
۩ مرجع انواع تصاویر متحرک ۩ - تصاویر متنی با موضوع کاراکترهای کارتونی
۩ مرجع انواع تصاویر متحرک ۩
همش واسه شماست عزیز دلم
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 20 آذر 1392
 
 ░░░░░░░▄▀▀▀▀█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 ░░░░░░█▀░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 ░░░░░█░░░░░░█▀▀▀▄▄░░░░░░▓░░░░░░░░
 ░░░░▄█░░░░░░░░░░░░▀▀▄▄░▓▓▓░░░░░░░
 ░░░▄█░░░░░░░░░░░░░░░░░▀▓▓▓▓▀▀▀█░░
 ▀▄▄█░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓░░█░░
 ▀▄█░▀▄░░░░▄▄░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓░░▓▓▓▓▓▓
 ▄▀█▀▄░░░░███░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░
 ░▀█▀▄░░░░▀▀░░░░░░░░░▄▄░░░▓▓▓▓▓░░░
 ░░▀█░░░░░░░░▄▄░░░░░███░░░░▓▓░█░░░
 ░░░▀█░░░░░░█░░▀▄░░░▀▀░░░░░▓░█▀░░░
 ░░░░▀█░░░░░░▀▄▄▀░░░░░░░░▀▄░█▀░░░░
 ░░░░░░▀█▄░░░░░░░░░░░░░▀▄░░██░░░░░
 ░░░░░░░░░▀█▄░░░░░░░░▀▄░░██▀░▀░░░░
 ░░░░░░░░░░░░▀▀▄▄▄▄▄▄▄█▀█░░▀▄░░░░░
 ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀░░░░░░░░
 
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
 ´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´
 ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´´´´¶´
 ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶´´´¶´
 ´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´
 ´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´
 ´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´
 ´¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
 ´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
 ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´´
 ´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
 ´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´
 ´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´
 ´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
 ´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶´´´´´
 ´´´¶´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´
 ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´
 ´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´
 ´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
 ´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
 ´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´
 ´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´

 §§§§§§¶¶¶¶¶¶§§§§§§§§§§§¶§¶§¶¶¶¶¶¶¶§§§¶§§
 §§§¶§§111111§§1§¶§§§§§§¶§11§§111111§1¶§§
 §§§¶¶§§11111§§1§¶§§§§§¶¶1§§§§11111§§§¶§§
 §§§§¶¶§§1111§§1§¶§§§§§¶¶1§§¶11111§§§¶§§§
 §§§§§¶¶§§111§§§1¶§§§§§¶§1§§§1111§§§¶§§§§
 §§§§§§¶§1§§11¶§§¶¶§§§§¶§1§§§11§§§¶¶§§§§§
 §§§§§§§¶¶1§§1§§1¶¶§§§§¶§11§11§§§¶¶§§§§§§
 §§§§§§§§¶¶1§§¶§1¶¶§§¶¶¶§1§§§§§§¶¶§§§§§§§
 §§§§§§§§§¶¶1§§§1¶¶¶¶¶§¶¶¶§§§1§¶§§§§§§§§§
 §§§§§§§§§§¶¶§§§1¶¶§¶§¶¶¶§¶§§§¶§§§§§§§§§§
 §§§§§§§§§§§¶¶§§1§§11§¶§§¶§§§¶¶§§§§§§§§§§
 §§§§§§§§§§¶§§§§§§§§§§1§§§§§§§§¶§§§§§§§§§
 §§§§§§§§§¶¶1§§§§§§§§§§§§§§§§§1§¶§§§§§§§§
 §§§§§§§§§¶§§§1§§§§§§§§§§§§§11§§¶§§§§§§§§
 §§§§§§§§§¶§§111§§§§§§§§§§§111§§¶¶§§§§§§§
 §§§§§§§§¶§§§1111§§§§§§§§§11111§§¶§§§§§§§
 §§§§§§§¶§1§§1111§§§§§§§§§11111§1§¶§§§§§§
 §§§§§§¶¶1§§§11111§§§§§§§11111§§§1¶¶§§§§§
 §§§§¶¶§1§§§§11111§§§§§§§11111§§§§1¶¶§§§§
 ¶¶¶§¶¶§§§§§¶11§¶1§§§§§§§1¶¶11¶§§§§§¶¶¶¶¶
 ¶§§111111§§§¶1¶¶§§§§§§§§§¶¶1§§§§1111§§§§
 1111111§111111§¶§§§§§§§§§¶§1111111111111
 §§§§§§§1§§§§§1111§§§§§§§11111111§1§1§§§1
 111111§§§¶¶¶¶¶¶¶¶§1§§§11¶¶¶¶¶¶¶¶§§§§1§11
 11§§§§§§§1§¶¶¶¶¶¶111¶§11¶¶¶¶¶¶¶111111111
 §1111111111§¶¶§¶¶111§111§¶§§¶¶1111111111
 ¶§1111111111§¶¶¶¶111§111¶¶¶¶¶1111111111§
 ¶¶¶§111111111§¶¶¶§111111¶¶¶¶111111111§¶¶
 §§¶¶¶§11111111§¶¶¶§§11§¶¶¶¶§11111111¶¶¶§
 §§§§¶¶¶§1111111§¶¶¶¶¶¶¶¶§¶§111111§¶¶¶§§§
 §§§§§§¶¶¶¶§§1111§¶§§§§§§§11111§§¶¶¶§§§§§
 §§§§§§§§§¶¶¶¶¶§§11§§§§§§1§§§¶¶¶¶§§§§§§§§
 §§§§§§§§§§§§§§¶§§§111111¶¶§¶¶§§§§§§§§§§§

..¶¶¶¶¶¶¶¶7………………………………$¶¶¶¶¶$
….¶¶¶¶¶¶¶¶¶¢…………………………¶¶¶¶¶¶¶$
….ø¶¶¶¶¶$¶¶¶¶……………………..¢¶¶¶¶¶¶¶$
……¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶………………….¶¶¶¶¶¶¶¶ø
……..¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¢…………….¶¶¶¶¶¶¶¶¶o
…………¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶…………..¶¶¶¶¶¶¶¶¶
…………..¢¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶…………¶¶¶¶¶¶¶¶¶
………………¶¶¶¶¶$¶¶¶¶¶7……o¶¶¶¶¶¶¶¶7
………………….7¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶….o¶¶¶¶¶¶¶¶
……………………….o¶¶¶¶¶¶¶¶….¶¶¶¶¶¶¶
………………………………….$¶¶¶o¶¶¶¶¶¶
……………………….o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
………………….¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
………………¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶7
…………….¶¶¶ø……¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
…………..¶¶¶¶……….¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
…………¶¶¶¶¶¶……¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
…………¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
…………¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
…………..¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
………………¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
………………….7¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
…………………………o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
……………………………¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1


 ;;;;;;;;.¸_______________¸;;;;;;;
 ;;;;;;;;;;;:¸___________, :;;;;;;;;;¸
 :;;;;;;;;;;;;__________, :;;;;;;;;;;;¸
 _ :;;;;;;;;;;;, , _______, :;;;;;;;;;;;¸
 ___:;;;;;;;;;;;;_______, ;;;;;;;;;;;;:
 ____.•¸:;;;;;;;;;¸_____¸;;;;;;;;;;
 _______•¸:;;;;;;¸_____¸;;;;;;;:´
 ___________•¸:;;;;¸., .¸;;;;;;•
 ______¸.•;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 ____.´;;;;;´D;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 ____;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 _____:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 _______•.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 __________.;;;;;;;;;;;;;;;;;.
 ______(*•.¸ (*•.¸ ¸.•*´) ¸.•* )


_§_§§_______§__§_____§§____§________________
 ____________§___§§§____§___§__§§_____§_________________
 ____________§_____§§§_§____§_§§______§______§§_________
 _____________§_______§§_____§________§__§§§§_§_________
 _____________§_______________________§§§_____§_________
 _____________§______________________________§__________
 ___§§§§§§_____§_____________________________§__________
 ____§______§§§_____________________________§___________
 ____§§_____________________________________§§§_________
 _____§________________________________________§§§§_____
 ______§________________________________________ _§§_____
 _______§_______________________________________§_______
 _______§§____________________§_______________§§________
 _______§_____________§§§§§§§§§_______________§_________
 ______§_____________§§§§§§§§§§§_______§_______§§_______
 ____§§____________§§§§§§§§§§§§§§________________§§_____
 ___§_____________§§§§§§____§§§§§§___§___§_________§§___
 __§_____________§§§§§______§§§§§§____§__§§__________§__
 §§_____________§§§§__§______§§§§§§§__§§__§________§§___
 §_____________§§§§__§§______§§§§§§§__§§§_§§___§§§§_____
 ______________§§§__§_§§_____§§§§§§§§__§§§_§§__§________
 _____________§§§___§§§_____§§§§§§§§§§_§§§§§§§__§_______
 _____________§§____§§§____§§§§§§§§§_§§§§§§§§§___§______
 §§§__________§_____§§§§_§§§§§§________§__§§§§§___§_____
 ___§§_______§§§____§§_§§§§§§§_____________§§§§§__§§____
 ____§_______§§§§___§_§§§§§__§________§____§§§§§§§§§§§§§
 ___§___§____§§§§§__§§§§§§__§______§§§________§__§§§§§§§
 ___§___§____§§§§§§§§§§§___§_____§§_________§_§§_§§§§§§§
 __§____§____§§§§§§§§§§_________§§______§§§§§_§§__§§§§§§
 _§_____§____§§§§§§§§§__________§______§_____§§§__§__§§§
 _§____§§____§§§§§§§§§_______________________§§§__§_____
 §______§____§§§§§§§§§§§§§____________________§§§_§_____
 ___§§§§_____§§§§§§_______§______________§§_§§§_§§______
 ______§__§__§§§§§§_§§§§§_____________________§§_§§_____
 ______§_§§__§§§§§_§§_§§_§_____________________§§_§§____
 ______§_§_§_§§§§§_§_§§§§§_________________§§§____§§____
 ______§_§_§_§§§§§_§_§§§§_____________________§____§____
 ______§§§_§§§§§§§_§§§§§§_______§_____§§§________§__§___
 ______§§§__§_§§§§__§§§§______§_____§§_________§§§_§§§__
 ______§_§___§_§_§___________§_____§___§§§_____§§__§§§§§
 ________§__§§____§______________§§__§§__§_____§§§_§§§§§
 __________§____§_§§____________§§__§___§______§_§§_§§§§
 _________§§_____§_§_§_________§§_§§__§§_______§__§§§_§§
 _________§_______§_§__________§_§___§________§§__§§§___
 _________________§§§_________§_§__§§_________§§__§§§§__
 _________________§_§§_§_____§_§_§§___________§§_§§§§§__
 __________________§§§§§_____§§§§_____§______§§§§§§§§§__
 ___________________§§§____________§§§______§§§§§§§§§§§_
 ____________________§§§__§________________§§§§§§§§§§§§§
 _____________________§§§_§_______________§§§§§§§§§§§§§§
 ______________________§_§§______________§§§§§§§§§§§§§§§
 ________________________§§§____________§§§§§§§§§§§§§§§§
 __________________________§§§§________§§§§§§§§§§§§§§§§§
 _____________________________§§§§__§§§§§§§

 
 ````````````````````````````````00
 `````````````````````````````1¶¶¶¶¶¶¶
 ````````````````````````````¶¶111111¶¶```01¶¶¶¶¶¶
 ````````0``````````````````¶¶11111111¶¶¶¶¶¶10```¶¶
 ``````¶¶¶¶¶¶¶10```````````¶¶1111111111¶¶````````0¶
 `````¶¶````01¶¶¶¶0`11¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶11```````¶0
 ````1¶`````````0¶¶¶¶¶100`1¶11111111111111¶¶¶1¶¶¶¶¶¶0
 ````¶¶```````````````````0¶1111111¶11111111¶¶111111¶¶
 ````¶1````````````````````¶¶111111¶111111111¶¶11111¶¶
 ````¶¶````````````````````0¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶1111111¶¶
 ````0¶¶0`````````````````````01100`0¶¶¶¶¶1¶¶111111¶¶
 ````¶¶0``````````````````````````````011¶¶1111111¶¶
 ```¶¶0```````````````````````````````````¶¶¶111¶¶¶¶
 ``0¶1`````````````````````````````````````0¶¶¶¶100¶¶
 ``¶¶``````````````````````````````````````````````1¶1
 ``¶1```````````````````````````````````````````````¶¶
 `0¶0```````````````````````````````````````````````0¶0
 ``¶0````````````````````````````````````````````````¶¶0
 ``¶1`````````010````````````````````````````````0¶¶¶¶¶1
 ¶¶¶¶1¶¶0````0¶¶¶0`````````````````````1¶¶0``````````¶¶
 ``0¶0````````¶¶¶0`````````````````````¶¶¶¶``````````¶1
 ```¶¶`````````0``````````011110```````1¶¶````````01¶¶11
 `1¶¶¶¶¶``````````````````¶0``0¶````````````````````¶¶
 1¶¶¶1¶¶``0``00```````````011110`````````111110`000¶¶¶¶¶
 ¶1011¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1`````````````````````¶¶10001¶¶1¶¶¶¶¶¶¶
 101¶¶10¶¶```````¶¶¶¶¶¶¶10````````11¶¶¶¶````````¶¶101101
 01¶111¶¶`````````¶11111¶¶¶¶0``1¶¶¶¶¶¶¶0`````````¶000010
 110011¶0``````0`1¶11111111¶¶¶¶¶1111111¶100``````¶10¶101
 1101¶0¶¶````0¶¶¶¶1111111111111111111111¶¶¶¶0``0¶¶101111
 ¶¶01¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111111111111111¶¶¶¶1¶¶01¶¶1
 000001¶111111111111111111111111111111111111111111¶101¶0
 ¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111111111111111111111111¶¶¶110
 ¶¶¶¶11¶11111111111111111111111111111111111111111¶¶01¶¶¶
 000¶10¶¶1111111111111111111111111111111111111111¶10001¶
 ¶¶1¶¶10¶¶11111111111111111111111111111111111111¶¶0100¶¶
 1100¶¶¶1¶¶111111111111111111111111111111111111¶10000¶¶¶
 ````¶¶111¶¶¶11111111111111111111111111111111¶¶¶111¶¶¶00
 ````¶¶00001¶¶¶11111111111111111111111111111¶¶111¶11¶0
 ````0¶¶00¶¶¶11¶¶1111111111111111111111111¶¶¶¶00001¶1
 `````0¶¶¶¶`````1¶¶¶1111111111111111111¶¶¶0``1¶¶1¶¶0
 ```````¶¶````````1¶¶¶111111111111111¶¶¶0``````¶¶
 ```````1¶``````````0¶¶¶11111111111¶¶¶0````````0¶
 ````````¶1````````````1¶¶111111¶¶¶1```````````0¶
 ````````0¶¶10````````````1¶11¶¶0`````````````0¶1
 ``````````01¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0
^^####^^^^^####^^^^^^^####^^^^^^###
^^###^^^^^######^^^^^######^^^^^####
^####^^^^^######^^^^^######^^^^^^###
^###^^^^^^^####^^^^^^^####^^^^^^^####
^###^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^###
^###^^^^##^^^^^^^^^^^^^^^^^##^^^^^###
^###^^^^###^^^^^^^^^^^^^^^^##^^^^####
^####^^^^###^^^^^^^^^^^^^^###^^^^###
^^###^^^^####^^^^^^^^^^^####^^^^####
^^####^^^^#################^^^^^###
^^^####^^^^^^###########^^^^^#####
^^^####^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#####
^^####^^^^^####^^^^^^^^^###^^^^^###
^^###^^^^^######^^^^^^^###^^^^^^####
^####^^^^^######^^^^^^###^^^^^^^^###
^###^^^^^^^####^^^^^^###^^^^^^^^^####
^###^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^###
^###^^^^##^^^^^^^^^^^^^^^^^##^^^^^###
^###^^^^###^^^^^^^^^^^^^^^^##^^^^####
^####^^^^###^^^^^^^^^^^^^^###^^^^###
^^###^^^^####^^^^^^^^^^^####^^^^####
^^####^^^^#################^^^^^###
^^^####^^^^^^###########^^^^^#####
^^^####^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#####
^^####^^^^^####^^^^^^^^####^^^^^^###
^^###^^^^^######^^^^^^######^^^^^####
^####^^^^^######^^^^^^######^^^^^^####
^###^^^^^^^####^^^^^^^^####^^^^^^^####
^###^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^####
^###^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^####
^###^^^^^###^^^^^^^^^^^^^^###^^^^^####
^^###^^^^^##################^^^^^#### ________________0000000000000000
 _____________000________________0000
 _________000_________________________00
 _______00_______________________________0
 _____00________000000_______000000________0
 ___00_____0000000000000___000000000000_____00
 __0_____0000________________________0000_____0
 _0___________________________000000___________0
 0__________________________00______00__________0
 0___________000000________00__0000__00_________0
 0________000000000000_____00_000000_00_________0
 0_________________________00_000000_00_________0
 0_________________________00__0000__00_________0
 0__________________________00______00__________0
 0____________________________000000____________0
 _0_________________________________00_____00__0
 __0___________000_________________0__0___0__0
 ___0____________0000______________0__0__0__0
 _____0____________0000000_________0__0_0__0
 _______00_________________________0___0___00000
 _________000_____________________0000000___0__0
 _____________000________________0_______0__0__0
 ________________000000000000000_00__0000_00_00


 
 _________ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 ________$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 ______$$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 ____$$$$$________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 ___$$$$$__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 __$$$$$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 _$$$$$$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 _$$$$$$___________$$$$$$$$$___________$$$$$$
 _$$…$$$$$_________$$$_$$$_$$$_________$$$$$
 _$$$$$$$$______$$$$___$___$$$$______$$$$$$$$
 _$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$
 _$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_o$$
 _$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$
 __$$$__$’$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__o$$$
 __’$$o__$$__$$’$$$$$$$$$$$$$$’$$__$$_____o$$
 ____$$o$____$$__’$$’$$’$$’__$$______$___o$$
 _____$$$o$__$____$$___$$___$$_____$$__o$
 ______’$$$$O$____$$____$$___$$ ____o$$$
 _________’$$o$$___$$___$$___$$___o$$$
 ___________’$$$$o$o$o$o$o$o$o$o$$$$

طبقه بندی: تصاویر متنی، 
برچسب ها: تصاویر متنی، تصاویر متنی کاراکترهای کارتونی،
ارسال توسط آدم
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ